# Produksjon av innhold

Opprettet: 8.11.2023 Forfatter: DOKU Kategori: Prosess Emneknagger: Nett Lesetid: 6 minutt(er)

Dette dokument gir en forenklet forklaring av hvordan innhold produseres for publisering i arkivplanen.

# Stilguide

Innhold formateres som oppgitt under, og sikter å oppfylle følgende mål:

 • Innholdet i arkivplanen skal være tydelig strukturert og lett å orientere seg i

 • Søkefunksjonalitet for å finne det saksbehandler forbedrer gjenfinnbarhet og treffer både på innhold og metadata

 • Tekstlig innhold i sidene skal være forklarende, lett å forstå, og med klart språk

 • Arkivplanen skal gi en mest mulig systemuavhengig beskrivelse av prosesser og rutiner knyttet til saksbehandling og arkivering; både nåværende og fremtidige prosesser

 • Arkivplanen har og viser til konkrete ressurser og brukerveiledninger for hvordan arbeid utføres i nåværende sak- og arkivsystem ePhorte

 • Arkivplanen skal være et verktøy som uttømmende viser hva NTNU har av arkivmateriale

I tillegg søkes følgende retningslinjer etterfulgt:

 • Overskrifter er korte og selvforklarende for brødteksten

 • Innhold på den enkelte side eller dokument overskrider ikke fire A4-sider

 • Kommentarer utrykkes direkte i avsnitt, i sluttnoter eller egne avsnitt. Parentes brukes i hovedsak til forklaring av forkortelser

 • Referansemateriale lenkes til fremfor å gjengis

 • Unngå vanlige eller faglige forkortelser

 • Innhold formateres for å bli oversiktlig i et digitalt grensesnitt

 • Lenk ikke til undersider, de lenkes til automatisk

 • I lenker, fortell leseren hvor de havner fremfor å bruke uleselige, fulle adresser

Hvert dokument som omgjøres til en side for publisering må inneholde følgende metadata: Publiseringsdato, forfatter, status og kategori. Se beskrivelser av disse lenger ned.

# Maler

Arkivplan, Mal for innhold.dotx er en standardisert mal for produksjon av innhold som egner seg for omgjøring til publiseringsformat. Innhold kan formateres og struktureres på vanlig måte i Word:

 • Stiler, som overskrift 2-6, tittel, undertittel og sitat

  • Overskrift 1 brukes ikke, bare tittel
 • Formatert skrift som fet, kursiv, ^(hevet) og _(senket)

 • Referanser, både fotnoter[1] og sluttnoter[2]

  • Nettsider har generelt sett ikke et konsept for sider, benytt sluttnoter
 • Lister, både nummererte og unummererte

 • Lenker (opens new window) og media

  • Interne lenker, innad i dokumentet

  • Interne lenker, mellom dokumenter

  • Bilder bør være i så stort format/oppløsning som tilgjengelig, og lagres i mappen tilhørende Word-dokumentet hvis mulig

 • Tabeller

Alt av det ovennevnte vil inkluderes når innholdet konverteres til publiseringsformatet. For lenker innad i dokumentet, til overskrifter/undertitler, bruk Cross-reference/Kryssreferanse i Word.

Justering av skriftstørrelse, tekst eller innrykk vil ikke komme med, ei heller mer avansert formatering eller innhold. Dette bør heller integreres på annen måte.

# Vedlegg og lenker til de

Vedlegg er selvstendige dokumenter som ikke skal eller kan utrykkes som normale sider i publiseringsløsningen. Disse lagres alltid i en Vedlegg-mappe, under mappen med samme navn som dokumentet. For «Rutiner.docx» blir det «/Innhold/Rutiner/Vedlegg/». Interne lenker vil automatisk tilpasses slik at de peker til riktig vedlegg eller dokument, bruk lenkefunksjonen i Word.

I konverteringen av Word-dokumenter til publiseringsformat så tas ikke vedlegg med. Hvis det skal tas med så må det følge samme mal som normale sider, og legges i en annen undermappe slik at det utrykkes som en normal underside, som alle andre sider i dokumentstrukturen i «/Innhold».

# Klippe og lime inn tekst

Når tekst kopieres fra et sted til et Word-dokument, la alltid Word bruke formateringen vi har satt opp i malen, slik at ingen uforventet formatering kommer med.

 1. Kopier det du skal lime inn

 2. Øverst til venstre i Word, klikk på ikonet for utklippstavlen, under Home/Hjem-fanen

 3. Klikk på det mindre ikonet for utklippstavlen med en pil mot høyre

Når du holder over dette hinter Word om «Merge Formatting (M)», altså at det du limer inn skal formateres med dokumentets stiler.

# Metadata

I tillegg er det viktig å oppdatere feltene i overskriften (Header) og bunnteksten (Footer) i Word. Disse oppdaterer metadata om dokumentet, og består av:

 • DATO: Publiseringsdato for nåværende versjon av dokumentet

 • FORFATTER: Vedkommende som sist redigerte dokumentet

 • ORGANISASJON/«DOKU, NTNU»: Enheten og organisasjonen dokumentet er publisert på vegne av

 • STATUS: Bruk kodeordene for å vise hvorvidt dokumentet er klart for publisering

  • Ferdig: Dokumentet kan publiseres slik det er

  • Under arbeid: Dokumentet jobbes aktivt med av forfatteren

  • Utkast: Dokumentet jobbes ikke aktivt med, men inneholder notater

 • KATEGORI: Fyll inn én kategoribetegnelse, som grupperer på høyt nivå

  • Organisering: Hvordan NTNU er satt sammen

  • Formelt: Formell informasjon om NTNU

  • Rutiner: Liste over dokumenter som inneholder konkrete rutiner

  • Rutine: En konkret rutine

  • Beslutning: Avgjørelse truffet av styre, utvalg og møte

  • Prosess: En beskrivelse og forklaring av en prosess

  • Referanse: Innhold lenket i hovedsak videre til andre ressurser

  • Regelverk: Lover, overordnede beslutninger, interne bestemmelser og føringer

  • Faglig: Hvordan arkivfaget praktiseres ved NTNU, samt annet fagrelatert

  • Oversikt: Presentasjon av eller samleside for innhold

  • Bevare: Hva som skal og ikke skal arkiveres

 • EMNEKNAGGER: Fyll inn en kommaseparert liste med kapitaliserte søkeord, som gjør gjenfinnbarhet enkelt

  • DOKU: Om avdelingen

  • Intern: Gjeldene for DOKU

  • Ansvar: Hvem som skal gjøre hva

  • Delegasjon: Hvem som gis ansvar

  • Styring: Føringer for hvordan ting gjøres

  • Generelt: Overfladisk om NTNU

  • Administrativt: Om administrative forhold eller fellesadministrasjonen

  • Dokument: Denne siden er en selvstendig forklaring av noe

  • Vedlegg: Denne siden tilhører ett eller flere dokumenter

  • Automasjon: Beskriver hvordan en prosess automatiseres

  • Nett: Er relatert til nettsider eller nettløsninger

  • Publisering: Offentliggjort informasjon

  • Bestemmelse: En eller flere spesifikke avgjørelser

  • Arkiv: Relatert til arkiver

  • Bevare: Hva som arkiveres

  • Beholde: Noe fysisk eller digitalt som ikke skal kastes

  • Kaste: Noe fysisk som ikke skal beholdes

  • Slette: Noe digital som ikke skal beholdes

  • BK-plan: Forkortelse for bevaring- og kassasjons-plan

  • Behandle: Hvordan noe behandles i en sak, flyt eller prosess

  • Krise: Noe uforventet og prekært oppstår

  • Standard: Typisk innhold som bør leses av saksbehandlere

  • Lagre: Importere i sak- og arkivsystemet

  • Laste opp: Importere i sak- og arkivsystemet

  • Arkivere: Importere i sak- og arkivsystemet

  • Laste ned: Eksportere lokal kopi av filen(e)

  • Digitalisering: Overgang fra manuell til effektivisert, digital prosess

  • Begrepsavklaring: Redegjør for faglig terminologi

  • Definisjon: Forklaring av noe, en forklarende tekst

  • Kategorisering: Plassere noe i en kategori

  • Struktur: Hvordan noe er bygget opp

 • Mer uvanlige emneknagger:

  • JavaScript: Et programmeringsspråk mye brukt på nett

  • Node: En variant av JavaScript for servere

For eksempel vil ikke dokumentet «/Innhold/Rutiner.docx» trenge kategorien «Rutine», men hver faktiske rutine bør merkes:

 • /Innhold/Rutiner/Studiedokumentasjon.docx vil da ha kategorien «Rutiner», og emneknaggen «Registrering»

 • /Innhold/Rutiner/Studiedokumentasjon/Eksamen.docx har kategorien «Rutine», og emneknaggene «Rutine, Eksamen, Skjerming, Student»

Fyll i minste fall ut feltene Category / Kategori og Keywords / Emneknagger:

 • Title / Tittel-feltet brukes bare hvis tittel på dokumentet skal være annerledes enn overskriften på dokumentet, satt med tittelstilen øverst

 • Subject / Tema-feltet under brukes ikke

 • Author / Forfatter-feltet brukes alltid, for å indikere hvem som sist gjorde endringer

 • Manager / Eier-feltet brukes ikke

 • Category / Kategori-feltet og Keywords / Emneknagger-feltet fylles inn som angitt over

 • Comments / Kommentarer-feltet brukes ikke

# Informasjonsbokser

Fire typer bokser brukes for å poengtere innhold: Info, bra, advarsel og fare.

Informasjon

Blå boks: Poengtere noe generelt.

Bra

Poengtere noe bra eller beste praksis.

Advarsel

Gul boks: Advare mot not dårlig eller dårlig praksis.

Fare

Rød boks: Poengtere feil.

De fungerer som et blikkfang for leseren, for å bryte opp teksten og fremheve særlig viktige momenter. Måten å lage disse i Word er å starte første setningen med tre kolon, etterfulgt av en av typene, og til siste tittel – ::: type Tittel. Kodeordene for typene skrives med små bokstaver. Etter innholdet avsluttes boksen med tre kolon til på egen linje. Innhold kan inkludere det meste av normal formatering.

[1] Fotnote.

[2] Sluttnote.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!