# Bevarings- og kassasjonsplan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og ikke-etatsinterne statlige høgskoler i Norge

Opprettet: 16.9.2023 Forfatter: DOKU Kategori: Regelverk Emneknagger: Dokument Arkiv Bevare Beholde Slette BK-plan Struktur Lesetid: 48 minutt(er)

Virksomheter tilknyttet bevarings- og kassasjonsplanen.

# Innledning

# Universitetenes og høgskolenes virksomhet

Virksomheten ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler, §§ 1-3 og 1-4.

Primærfunksjonene kan inndeles som følger:

Utdanning: universitetene og høgskolene skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, bidra til utvikling av høyere utdanningstilbud og tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde.

Forskning: universitetene og høgskolene skal utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten.

Formidling: universitetene og høgskolene skal bidra til å spre og formidle resultater og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Museums- og samlingsvirksomhet: enkelte av universitetene har et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer og vitenskapelige samlinger/arkiver. Institusjoner uten museums- og samlingsvirksomhet behøver ikke implementere denne funksjonen i klassifikasjonssystem og bevarings- og kassasjonsplan.

# Prinsipper for utarbeidelsen av funksjonsbasert klassifikasjonssystem og bevarings- og kassasjonsplan

Arbeidet er basert på funksjonsanalyse utført ved institusjonene 2019-2020 (alle unntatt Universitetet i Oslo, hvor analysen ble utført 2015-2016) basert på ISO TR 26122 Information and documentation - Work process analysis for records. Dette er et prosessanalyseverktøy som tar utgangspunkt i hva som er relevant for dokumentasjonsforvaltning.

Med funksjoner menes her et overordnet ansvarsområde som bidrar til å oppnå virksomhetens mål. Med prosess menes en rekke handlinger som utføres for å oppnå et bestemt resultat knyttet til en funksjon. Med underfunksjon menes en gruppe prosesser som hører sammen som del av et overordnet ansvarsområde.

Det ble gjennomført en kartlegging av institusjonenes hovedfunksjoner, underfunksjoner, prosesser og transaksjoner. I dette arbeidet ble det gjennomført intervjuer og workshops med medarbeidere innen de ulike hovedfunksjonene. UiB, UiT og NTNU gjennomførte egne kartlegginger. En arbeidsgruppe for de 17 institusjonene tilknyttet Units tjenesteleveranse av systemer for saksbehandlings- og dokumentasjonsforvaltning gjennomførte en felles kartlegging.

Videre ble kartleggingene sammenstilt til en felles funksjonsanalyse av en arbeidsgruppe satt sammen av representanter for funksjonsområdene og institusjonene.

Riksarkivet utarbeider regler for bevaring og kassasjon av såkalte egenforvaltningssaker i staten (riksarkivarens forskrift kap. 7). I denne bevarings- og kassasjonsplanen er egenforvaltningssakene innlemmet og detaljert, etter samme prinsipp om en funksjonsbasert tilnærming, basert på en analyse foretatt av Unit i 2020. De er samlet i funksjonen internadministrasjon, et begrep som er enklere å kommunisere utenfor dokumentasjonsforvaltningen enn egenforvaltning.

Den sammenstilte funksjonsanalysen ble kvalitetssikret av institusjonene. Den felles funksjonsanalysen ble så grunnlag for arbeidet til en arbeidsgruppe satt sammen av representanter for dokumentasjonsforvaltningsområdet og institusjonene. Denne gruppen utarbeidet utkast til felles funksjonsbasert klassifikasjonssystem for universiteter og statlige høgskoler, også kvalitetssikret ved institusjonene.

Videre har denne gruppen utarbeidet utkast til felles bevarings- og kassasjonsplan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og ikke-etatsinterne statlige høgskoler.

# Vesentlige prinsipper for felles funksjonsbasert klassifikasjonssystem og felles bevarings- og kassasjonsplan med kassasjonsfrister

 • Klassifikasjonssystem og bevarings- og kassasjonsplan skal være levende dokumenter og ta opp endringer i institusjonenes funksjoner, underfunksjoner og prosesser

 • Bevarings- og kassasjonsvurdering foregår på prosessnivået

 • Bevarings- og kassasjonsvurdering er satt på bakgrunn av en vurdering av sannsynlighet for historisk og/eller administrativ informasjonsverdi, i tråd med bevaringsformålene og gjeldende lov- og regelverk

 • Kassasjonsfrister er satt etter en samlet vurdering av administrativt behov, personvern og individers rettigheter overfor institusjonene ved den enkelte prosess

 • Kassasjonsfrister løper fra saken avsluttes

 • Funksjonsanalysen, klassifikasjonssystemet og bevaring- og kassasjonsplanen er systemuavhengige for å ivareta endringer i systembruk over tid

 • Funksjonsanalysen, klassifikasjonssystemet og bevaring- og kassasjonsplanen er uavhengige av roller og organisasjonsstruktur ved den enkelte institusjon for å ivareta endringer i organisering over tid

 • Egennavn og spesifikke benevnelser unngås så langt det er mulig, for å sikre at ulikheter i systemer og behandlingsinstanser for samme prosess ved de ulike institusjonene dekkes, og for å redusere behovet for oppdatering av planen ved endringer i egennavn og behandlingsinstanser

 • Ikke alle prosesser vil være relevante ved alle institusjoner. I enkelte av disse tilfellene er det nødvendig å bruke egennavn og spesifikke benevnelser

Den enkelte institusjon kan ha behov for å overstyre den felles bevarings- og kassasjonsplanen for enkelte prosesser og transaksjoner. Disse kan ha særskilt bevaringsverdi fordi de er presedenssettende eller fordi de var av stor viktighet, eller ved saksforløp av lang varighet og/eller stor betydning for individer, etter den enkelte institusjons vurdering. Den enkelte institusjon vil også kunne vurdere å overstyre felles terminologi.

Bevarings- og kassasjonsplan er utarbeidet med hjemmel i Lov om arkiv (arkivloven), Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften) og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Dokumentet er utformet slik at det skal gi en oversikt over hva som skal bevares for ettertiden, og hva som skal kasseres etter at arkivskapernes egen bruk er avsluttet.

Formålet med bevaring av offentlig arkivmateriale er å sørge for at arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir bevart for fremtiden og gjort tilgjengelige for ettertiden, jf. arkivloven § 1. Materiale som kommer inn under bestemmelse om bevaring kan dermed ikke kasseres.

Arkivlovens paragraf 9 fastslår at offentlig arkivmateriale ikke kan kasseres uten at det skjer i samsvar med bestemmelser i forskrift, eller etter særskilt samtykke fra Riksarkivaren.

Kassasjon betyr at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling etter å ha hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og slettet eller destruert. Formålet med kassasjonsbestemmelser er å begrense omfanget av arkivene, ivareta personvern og samtidig sikre at alt arkivmateriale av verdi blir bevart for ettertiden. Reglene tar utgangspunkt i at følgende forhold skal ivaretas:

 • Dersom materialet har stor dokumentasjonsverdi og informasjonsverdi og samtidig er unikt, må det bevares for ettertiden.

 • Dersom materialet ikke har stor nok dokumentasjonsverdi og informasjonsverdi til å oppbevares for ettertiden, men dokumenterer rettigheter for andre enn arkivskaperen, bør det bevares inntil dokumentasjonsbehovet opphører og deretter kasseres.

 • Dersom materialet ikke har bevaringsverdi utover arkivskapers eget behov bevares det til arkivskaperens behov har opphørt, for deretter å kasseres.

# Bevaringsformål

Bevarings- og kassasjonsplanen er basert på Rapport fra Bevaringsutvalget fra 2002 (Bevaringsrapporten). Rapporten er utarbeidet på forespørsel fra Riksarkivaren, og foreslår hvilke prinsipper og kriterier som bør ligge til grunn for bevaring- og kassasjonsvurderingene.

Bevaringsrapporten tar utgangspunkt i fire bevaringsformål som arkivmaterialet skal vurderes mot. Formålene springer ut fra arkivlovens formålsparagraf og det er knyttet ulike kriterier til hvert av formålene.

Formål 1 (F1): Dokumentasjonsverdi

Man skal dokumentere offentlige organers funksjon i samfunnet, utøvelse av myndighet og rolle i forhold til det øvrige samfunn og samfunnsutviklingen.

Tilhørende kriterier: Administrativt nivå, saksbehandlingstype, saksbehandlingsledd, ekstraordinære/ordinære aktiviteter, pionérvirksomhet, primær/internfunksjon i virksomheten.

Formål 2 (F2): Informasjonsverdi

Man skal bevare materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt og som belyser samfunnsutviklingen. Her vil det også være snakk om informasjon som går utover virksomhetens funksjon og virke.

Tilhørende kriterier: Tidsspenn/kontinuitet, omfang, informasjonstetthet og tematisk variasjon, lenkbarhet med annet materiale, kvalitative egenskaper og alder.

Formål 3 (F3): Rettigheter og plikter I

Man skal dokumentere personers og virksomheters rettigheter og plikter i forhold til det offentlige og hverandre.

Tilhørende kriterier: Saksbehandlingens konsekvenser og hjemmelsgrunnlag.

Formål 4 (F4): Rettigheter og plikter II

Man skal dokumentere arkivskapende virksomheters rettigheter og plikter i forhold til andre instanser.

Tilhørende kriterier: Organets administrative og driftsmessige behov.

Formålene skal vurderes trinnvis fra F1–F4. Faller materiale inn under kriteriene for bevaring i F1 og F2 skal det bevares for ettertiden, enten i sin helhet eller i form av prøver. Hvis materiale bevares etter F3 eller F4 er det ofte behov for kun en tidsbegrenset oppbevaring. Materiale kan kasseres når det ikke lenger er gyldig som juridisk dokumentasjon eller det har tapt sin verdi for arkivskaper. I noen tilfeller kan dette være et behov som kan bestå over lang tid, noe som kan tilsi langvarig bevaring eller lang kassasjonfrist.

For universitets- og høgskolesektoren har parallell vurdering i enkelte tilfeller vært mer relevant enn trinnvis, for å belyse materialets ulike funksjoner i virksomheten. Dette vil være tilfelle blant annet når materialet dokumenterer rettigheter og plikter etter F3 og F4 så vel som arkivskapers funksjon, F1, eller informasjon om forhold i samfunnet, F2.

I tillegg skisserer Bevaringsrapporten enkelte tilleggskriterier som skal vurderes uavhengig av de ulike bevaringsformålene. Det mest relevante er kriteriet knyttet til redundans/unikhet, det vil si å bevare dokumentasjonen kun på ett sted. I tillegg må materialets kontekstuelle informasjon tas i betraktning når man vurderer redundans.

# Funksjoner og overordnet vurdering av dokumentasjonen

Felles for alle funksjoner er at strategi dokumenteres gjennom utarbeidelse av planverk, periodisk rapportering og beslutninger fattet i styrer, råd og utvalg. Strategidokumentasjon bevares som vesentlig dokumentasjon av institusjonenes oppfyllelse av primærfunksjonene og deres prioriteringer og strategiske valg for kjernevirksomheten og egen forvaltning.

**Internadministrasjon
**Bevaring og kassasjon av egenforvaltningssaker, her benevnt som internadministrasjon og beskrevet med tilhørende underfunksjoner, prosesser og stikkord, er i vesentlig grad styrt av riksarkivarens forskrift. Arbeidsgruppen har likevel foretatt en selvstendig vurdering av den enkelte prosess.

Forskning

 • Forskningsstrategi og –kvalitet

 • Forskningsprosjekt

 • Forskningsstøtte

 • Forskningsrettigheter og kommersialisering

I tillegg til vesentlig informasjon om strategi og kvalitetssystemer omfatter funksjonen planlegging og løpende drift av forskningsprosjekter. Også driftsdokumentasjon av forskningsstøtte, nasjonale og internasjonale samarbeider mv. vil ha varig interesse både som dokumentasjon av en primærfunksjon (bevaringsprinsipp F1) og av forhold i samfunnet (bevaringsprinsipp F2).

Utdanning

 • Utdanningsstrategi og –kvalitet

 • Opptak

 • Undervisning og læringsaktiviteter

 • Oppfølging av studenter og ph.d.-kandidater

 • Vurdering

 • Grad og vitnemål

I tillegg til vesentlig informasjon om strategi og kvalitetssystemer omfatter funksjonen planlegging og forvaltning av undervisningstilbudet, individuell oppfølging av studenter og ph.d.-kandidater gjennom deres studieløp, gjennomføring av eksamener og andre former for vurdering og utstedelse av vitnemål. Dokumentasjon av institusjonenes studieportefølje er vesentlig som dokumentasjon av en primærfunksjon (bevaringsprinsipp F1) og av forhold i samfunnet (bevaringsprinsipp F2).

Dokumentasjonen som dannes av individuell oppfølging vil i overveiende grad, med unntak av nemndbehandling, kasseres. Kassasjonsfrister er satt ut fra en vurdering av hvor lenge institusjonene vil ha administrativt behov for dokumentasjonen for å ivareta individenes rettigheter (bevaringsprinsipp F3).

Formidling

 • Faglig formidling

 • Kommunikasjon og samfunnskontakt

 • Utstillinger og forestillinger

I tillegg til vesentlig informasjon om strategi omfatter funksjonen løpende kommunikasjonsaktivitet og ivaretar formidlingsansvaret for de av institusjonene som har et særskilt ansvar for museer og samlinger. Dokumentasjonen for flere av disse prosessene vurderes som vesentlige som dokumentasjon av en primærfunksjon (bevaringsprinsipp F1) og av forhold i samfunnet (bevaringsprinsipp F2). Publikumshenvendelser, veiledning mv. kasseres.

Museum og samling

 • Samlingsforvaltning

 • Kulturminneforvaltning

 • Naturforvaltning

 • Samlingsforvaltning – spesialsamlinger og depotarkiv

Funksjonen gjelder ikke alle sektorens institusjoner. I tillegg til vesentlig informasjon om strategi omfatter funksjonen dokumentasjon av enkelte av institusjonenes særlige ansvar for å ivareta kulturminnevern og naturområdevern, samt særskilt bibliotek- og arkivmateriale. Forvaltningen av disse særlige ansvarsområdene vurderes som vesentlige som dokumentasjon av en primærfunksjon (bevaringsprinsipp F1) og av forhold i samfunnet (bevaringsprinsipp F2).

# Iverksettelse

Bestemmelsene trer i kraft for den enkelte institusjon fra institusjonen tar i bruk ny arkivkjerne innenfor samarbeidsprosjektet BOTT Saksbehandling og arkiv.

# Relevant lov- og regelverk

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) (opens new window)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (opens new window)

Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) (opens new window)

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) (opens new window)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) (opens new window)

Forskrift om offentlege arkiv (opens new window)

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) (opens new window)

Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova) (opens new window)

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) (opens new window)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (opens new window)

Forskrift om opptak til høgare utdanning (opens new window)

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (opens new window)

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (opens new window)

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (opens new window)

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning (opens new window)

Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker (opens new window)

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) (opens new window)

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) (opens new window)

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler (opens new window)

Forskrift om bokføring (opens new window)

Lokale regler og forskrifter ved den enkelte institusjon

# Bevarings- og kassasjonsvurdering

Kode Funksjon Underfunksjon Prosess Stikkord B/K Frist for kassasjon
A.a.01 Intern-administrasjon Styring og utvikling av virksomheten Styring av virksomheten fra overordnede organer Departementets direktiver og styring, tildelingsbrev, styringsdialog B
A.a.02 Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan Strategidokument, virksomhetsplan, årsplan/flerårsplan, handlingsplan, arbeidsplan, årshjul, innspill/høring, saksfremlegg B
A.a.03 Utarbeide og vedlikeholde interne instrukser og retningslinjer og andre styrende dokumenter Utredning, saksfremlegg, retningslinjer, regelverk, informasjon B
A.a.04 Organisere strategisk samarbeid Invitasjon, intensjonsbrev, partneravtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, endringsavtale, mandat/formål, handlingsplan, referat, budsjett, tildelingsbrev B
A.a.05 Etablere og endre organisasjonsstruktur Plan, organisasjonskart, utredning, evaluering, omorganisering B
A.a.06 Utrede og evaluere ledelses- og styringsstruktur Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling, delegering, delegeringsmatrise, utredning, evaluering B
A.a.07 Administrere og vedlikeholde medlemmer til styrer, råd, utvalg og egne nemnder Oppnevning B
A.a.08 Avholde møter i styrer, råd, utvalg og egne nemnder Innkalling, saksdokumenter, referat/protokoll, orientering om vedtak B
A.a.09 Avholde møter i fora og nettverk Innkalling, saksdokumenter, referat, informasjon/tilråding til besluttende myndighet K 10 år
A.a.10 Samarbeide med studentparlament /studentråd/studentutvalg Referat, avtale B
A.a.11 Utarbeide forslag og innspill til statsbudsjett Referat, innspill B
A.a.12 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem Systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, revisjon, rapport B
A.a.13 Utarbeide og vedlikeholde internkontroll Systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, revisjon, rapport B
A.a.14 Håndtere avvik Avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppfølging K 10 år
A.a.15 Gjennomføre internkontroll Vurdering av rutiner, evaluering av gjeldende praksis B
A.a.16 Behandle og følge opp revisjon Revisjonsrapport, oppfølging av anbefalinger og vedtak B
A.a.17 Behandle og følge opp tilsyn Tilsynsrapport, oppfølging av anbefalinger og vedtak B
A.a.18 Administrere høringer Høringsbrev, høringsnotat, vurdering, innspill, høringsuttalelse B
A.a.19 Planlegge og gjennomføre interne prosjekter Mandat, oppnevning av styringsgruppe, prosjektplan, tidsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), endringsmelding, budsjett, prosjektroller, ressursavtale, kontrakt, referat, rapport B
A.a.20 Planlegge og gjennomføre prosessforbedring Kartlegging, tiltak, forankring, prosessdesign, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), automasjon B
A.a.21 Rapportere Statistikk, rapporter/nøkkeltall til ulike interessenter, rapport til Riksrevisjonen B
A.b.01 Økonomi Utarbeide budsjett Satsningsforslag til departement, foreløpig tildeling, orientering om statsbudsjett, tildelingsbrev, budsjettrammer, budsjettinnspill, rapport, rammeendringer, supplerende tildelingsbrev, intern fordeling, budsjettforslag, revidert budsjett, vedtatt budsjett B
A.b.02 Gjennomføre internkontroll for økonomiområdet Vurdering av rutiner, evaluering av gjeldende praksis, avstemming, årsoppgjør B
A.b.03 Utføre daglig drift Daglig inntektsføring, hovedbok, korrigering og avstemming, merverdiavgift K 5 år
A.b.04 Gjennomføre bank og betaling Grunnlag, godkjenning, utbetaling, kapitalvarer, innførselsdeklarasjoner K 10 år
A.b.05 Gjennomføre bank og betaling - EU-transaksjoner Grunnlag, godkjenning, utbetaling K 15 år
A.b.06 Håndtere faktura Inngående faktura, utgående faktura, fakturagrunnlag K 10 år
A.b.07 Betale ut lønn Avtale, bilag, utbetaling K 10 år
A.b.08 Håndtere refusjon Grunnlag, godkjenning, utbetaling K 10 år
A.b.09 Rapportere innenfor økonomiområdet Årsrapport, likviditetsrapport, tertialrapport B
A.c.01 Personalpolitikk og arbeidsmiljø Utarbeide personalpolitikk Utredning, saksfremlegg, Charter and Code (The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), tiltaksavtale B
A.c.03 Organisere samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner Oppnevning, informasjon, drøfting, forhandling, særavtale, referat B
A.c.04 Kartlegge arbeidsmiljø Handlingsplan, kartlegging, vernerunde, rapport, tiltaksrapport B
A.c.05 Utføre velferdstiltak Velferdskomité, utlysning av midler, søknad, tildeling K 10 år
A.c.06 Gjennomføre kompetanseutvikling Kartlegging av kompetanse, kartlegging av kompetansebehov, plan for kompetanseutvikling, tiltak, søknad om midler, tildeling, rapport B
A.c.07 Forberede lønnsforhandlinger Krav, statistikk, leders anbefaling K 10 år
A.c.08 Gjennomføre lønnsforhandlinger Møteinnkalling, protokoll, informasjon til ansatt, tilbud, voldgiftsbehandling B
A.d.01 Rekruttering og ansettelse av personale Rekruttere Behovskartlegging, ressursplanlegging, kapasitetskartlegging, oppdragsbekreftelse, utlysning, offentlig søkerliste, utvidet søkerliste, søknad med CV for den som ansettes, fortrinnsrett, trekk av søknad, arbeidstillatelse, oppnevning av komité, habilitetserklæring, vurdering, merknad til vurdering, innstilling, protokoll B
A.d.02 Ansette Ansettelsesbrev, arbeidsavtale, forhandling av lønn og andre vilkår, ansiennitetsberegning, oppdragsavtale, avslag på tilbud om stilling B
A.e.01 Personalforvaltning Administrere mottak av ansatt Mottaksplan, bestille oppretting av bruker, tildeling av utstyr/arbeidsplass, mentor, informasjonspakke, opplæring K 5 år
A.e.02 Administrere arbeidsordning Avtale om arbeidssted, avtale om arbeidstid, individuell arbeidsplan, vaktplan K 60 år
A.e.03 Administrere kortere fravær og ferieavvikling Fravær uten betydning for den ansattes pensjonsforhold, kortere permisjon med lønn, velferdspermisjon med lønn, søknad, søknad om overføring, søknad om forskudd, søknad om utsettelse, inndragning K 2 år
A.e.04 Administrere lærlinger Lærlingkontrakt, oppfølging, dialog med fylkeskommune, intern opplæringsplan, fagprøve B
A.e.05 Administrere praktikanter og personer i arbeidsforberedende trening (AFT) Kontrakt/praksisavtale B
A.e.06 Forlenge midlertidig ansettelse Anmodning om forlengelse, forlengelsesbrev, beregning av forlenget stipendperiode, melding om forlenget ansettelse, ny avtale B
A.e.07 Behandle søknad om permisjon Fravær med betydning for den ansattes pensjonsforhold, søknad B
A.e.08 Behandle søknad om personlig kompetanseopprykk Søknad, oppnevning av komité, vurdering, merknad til vurdering, klage B
A.e.09 Behandle søknad om endring i stillingsforhold Søknad B
A.e.10 Administrere sidegjøremål og bierverv Melding om sidegjøremål, melding om eierinteresse, melding om bierverv, avtale, avslag, unntak av sidegjøremål/bierverv fra offentlighet B
A.e.11 Forvalte ansattmobilitet Søknad, avtale, oppfølging, tildeling av midler, rapportering B
A.e.12 Følge opp sykefravær Sykmelding, referat fra dialogmøte, oppfølgingsplan, kartlegging av tilretteleggingsbehov, tilretteleggingstiltak, arbeidsevnevurdering, IA-tiltak (Inkluderende arbeidsliv), rapport K 10 år
A.e.13 Følge opp ansatte ved arbeidsulykke, yrkesskade eller yrkessykdom Skademelding, avdekking og verifisering, rapport, tiltak, erstatningskrav B
A.e.14 Tilrettelegge arbeidsplass Tiltak K 10 år
A.e.15 Behandle økonomisk tap i jobbsammenheng Krav om erstatning K 5 år
A.e.16 Behandle helt eller delvis opphør av arbeidsforhold Oppsigelse, pensjon, avtalefestet pensjon (AFP), delvis avtalefestet pensjon, uføretrygd B
A.e.17 Behandle disiplinærsak Referat, ordensstraff, suspensjonsvedtak, klage B
A.e.18 Behandle avskjed Avskjedigelse, rettsdokumenter, klage, tjenestetidsattest B
A.e.19 Behandle bortgang Registrering av bortgang (mors), interne varsler, sluttoppgjørsberegning, utlevering av personlige eiendeler og data B
A.f.01 Helse, miljø og sikkerhet Utføre opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) Opplæringsplan, deltakerliste, kursmateriell K 10 år
A.f.02 Utføre arbeidsmiljøundersøkelser Undersøkelse, rapport, tiltaksrapport B
A.f.03 Utføre løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) HMS-rundeplan, rapport K 10 år
A.f.04 Følge opp strålevern Oppnevning av strålevernskoordinator, dosimetri, avhending av radioaktivt avfall B
A.f.05 Føre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet (HMS) Plan, dokumentasjon, rapport B
A.f.06 Håndtere avvik Avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppfølging K 10 år
A.f.07 Håndtere hendelse Uønsket og uventet hendelse - registrering, oppfølging K 10 år
A.f.08 Håndtere konflikt Dokumentasjon, oppfølging B
A.f.09 Behandle varsling av kritikkverdige forhold Varsel, dokumentasjon, referat, tiltak, svar til varsler, sluttrapport B
A.g.01 Sikkerhet og beredskap Utarbeide og vedlikeholde sikkerhet- og beredskapsstrategi Strategidokument, krisedokumentasjon B
A.g.02 Utarbeide overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA) B
A.g.03 Planlegge gjennomføring av sikkerhets- og beredskapsarbeid Beredskapsplan, kriseplan, evakueringsplan, referat, rapport, sikkerhetsrevisjon, kontinuitetsplan B
A.g.04 Gjennomføre beredskapsøvelse Referat, program, plan, rapport, evaluering, samhandling med eksterne K 10 år
A.g.05 Håndtere sikkerhetsavvik Avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppfølging K 10 år
A.g.06 Håndtere sikkerhetshendelse Uønsket og uventet hendelse - registrering, oppfølging B
A.h.01 Bygg- og eiendomsforvaltning Styre eiendomsforvaltning Strategidokument B
A.h.02 Styre bærekraft og miljø Strategidokument, miljøtiltaksplan B
A.h.03 Drifte og vedlikeholde bygninger og anlegg Renholdsplan, vaktholdsplan, driftsplan, energibruksanalyse, parkeringsplan, arealbruksplan K 10 år
A.h.04 Forvalte bygninger og anlegg Bygging, ombygging, utvidelse, behovsanalyse, forprosjekt, detaljprosjekt, arealplan, ikke antatte tilbud, prosjektplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), teknisk dokumentasjon, evaluering, arbeidstegning, tegning og beskrivelse av oppbygging og kvalitet, overtakelsesdokumentasjon, avtale om leie av areal/bygning, avtale om utleie av areal/bygning B
A.h.05 Administrere romreservasjon Søknad, dokumentasjon K 2 år
A.h.06 Drifte og vedlikeholde inventar, utstyr og transportmidler Behovsanalyse, driftsavtale, supportavtale, vedlikeholdsplan K 10 år
A.h.07 Forvalte kunstsamling og utsmykning av bygninger og anlegg Register, konservering, restaurering, innlånsavtale, utlånsavtale B
A.i.01 Anskaffelse av varer og tjenester Avklare behov Behovsbeskrivelse, budsjettramme K 10 år
A.i.02 Forberede og gjennomføre anskaffelse av varer og tjenester Markedsundersøkelse/ -dialog, befaring, finansiering, kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), anbudsdokument, tilbud, dialog med tilbydere, evaluering, tildeling, meddelelse om valg, klage, avtale, anskaffelsesprotokoll K Vurderes i den enkelte saken, minimum 5 år
A.i.03 Bestille varer Spesifikasjon, rekvisisjon, godkjenning, bestilling, ordrebekreftelse, varemottak, reklamasjon K 10 år
A.i.04 Følge opp avtaler Avtale, behovsavklaring, revidert avtale, varsel om prisregulering K Vurderes i den enkelte saken, minimum 5 år
A.i.05 Drive innkjøpsstøtte Behovsmelding, rådgivning, tilbakemelding om avtale K 2 år
A.j.01 Informasjons- og dokumentasjons-forvaltning Styre virksomhetens data, informasjon og dokumentasjon Strategidokument, instruks for informasjonssikkerhet, instruks for personvern, politikk og rutine for tildeling av tilgang, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), intern tilgangsstyring B
A.j.02 Motta data, informasjon og dokumentasjon Brukerstøtte, rådgivning, opplæring K 2 år
A.j.03 Planlegge og administrere lagring og gjenbruk av data, informasjon og dokumentasjon Plan, bevaring- og kassasjonsplan, klassifikasjonssystem, prosedyre for å sikre korrekte data og gjenfinning, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), evaluering B
A.j.04 Tilgjengeliggjøre data, informasjon og dokumentasjon Rutine for journalføring og offentlig journal, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), avtale om publisering av elektronisk journal og dokumenter B
A.j.05 Behandle innsynskrav Innsynskrav, vedtak, klage, oversendelse til Felles klagenemnd B Ev. 2 år
A.j.06 Avlevere dokumentasjon for langtidslagring Periodisering, test av uttrekk, uttrekk, dialog med arkivdepot, kassasjonsliste, dokumentasjon, bortsetting, deponering, avlevering B
A.j.07 Overføre arkiv Avtale om overføring til annet offentlig organ, avtale om overføring til privat rettssubjekt B
A.j.08 Behandle tap av arkivmateriale og uhjemlet kassasjon Dokumentasjon B
A.k.01 Bibliotek Planlegge og styre bibliotekfunksjonen Strategidokument B
A.k.02 Utføre drift og vedlikehold Klassifisering og registrering av anskaffelser, abonnementer, digitalisering, forvaltning og drift av databaser K 10 år
A.k.03 Forvalte forskningsdataarkiv Administrasjon av forskningsdataarkiv B
A.l.01 IT-planlegging og -forvaltning Styre IT-funksjonen Strategidokument B
A.l.02 Planlegge og implementere IT-løsninger Behovsanalyse, systemarkitektur, kontrakt, driftsavtale, supportavtale, testplan, evaluering B
A.l.03 Drifte og forvalte IT-løsninger Vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), oppretting og validering av bruker, opplæring, brukerstøtte, avslutning av drift og forvaltning K 10 år
A.l.04 Forvalte avtaler og systemer for forskningsdata Avtale, vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), feilretting, opplæring, brukerstøtte, avslutning av drift og forvaltning K 30 år
A.l.05 Tilby digitale forskningsressurser Vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), opplæring, brukerstøtte, avslutning av drift og forvaltning K 30 år
A.l.06 Tilby digitale læringsressurser Vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, opplæring, brukerstøtte, avslutning av drift og forvaltning K 10 år
A.m.1 Intern kommunikasjon Planlegge, styre og evaluere internkommunikasjonsfunksjonen Strategidokument, retningslinjer, innholdsveiledning, plan, utredning, evaluering B
A.m.2 Planlegge og gjennomføre interne informasjonstiltak Planlegge og gjennomføre informasjonsmøter, undersøkelser, utforme og gjennomføre interne kommunikasjonskampanjer, planlegge og gjennomføre andre interne kommunikasjonstiltak K 10 år
B.a.01 Forskning Forskningsstrategi og -kvalitet Utarbeide forskningsstrategi Medvirkningsplan, innspill, referat, strategidokument, saksfremlegg B
B.a.02 Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning Saksfremlegg, informasjon fra fagmiljøer B
B.a.03 Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og utlysninger Saksfremlegg, referat, protokoll B
B.a.04 Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter Betingelser for prioritering, intern utlysning, saksfremlegg B
B.a.05 Tildele interne forsknings- og utviklingsmidler og -stipend Utlysning, søknad, vurdering, tildeling, avslag B
B.a.06 Etablere og utvikle forskningssamarbeid Invitasjon, intensjonsbrev, Memorandum of Understanding (MOU)/intensjonsavtale, partneravtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, endringsavtale, revidert/fornyet avtale, Material Transfer Agreement, mandat/formål, handlingsplan, referat, budsjett, tildelingsbrev, avslutte samarbeid B
B.a.07 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter Intern opplæring og informasjon, utlysning, søknad, tildelingsbrev, kontrakt, rapport B
B.a.08 Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og -prosjekter Prosessdesign, statistikk, evaluering, analyse, referat B
B.a.09 Støtte kvalitet i forskning Systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, veiledning, forskningsgruppebeskrivelse, internasjonal overenskomst, godkjenning, evaluering, forsøksprotokoll, revisjon, rapport, monitoreringsrapport, forskningsetiske vurderinger B
B.a.10 Sikre samsvar med juridiske og etiske retningslinjer Referat, vedtak B
B.a.11 Opprette og administrere Advisory Board Oppnevning, mandat, rapport B
B.a.12 Følge opp rankinger Invitasjon, datainnsending, datavalidering, rapport/kunngjøring B
B.a.13 Administrere politikk for åpen vitenskap Retningslinjer for publiseringsstøtte, retningslinjer for tildeling av incentivmidler B
B.a.14 Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter Forslag, saksfremlegg B
B.a.15 Samarbeide med Mattilsynet Tilsynsrapport, eksporttillatelse, importtillatelse, kjøttkontrollrapport, kassasjonsvedtak, vedtak om godtgjørelse for nødhjelp til dyr, rapportering av forsøksdyr B
B.a.16 Styrke forskningspublisering Analyse, handlingsplan, saksfremlegg B
B.a.17 Fastsette rammer for forsknings- og utviklingstermin Avtale B
B.a.18 Tildele forsknings- og utviklingstermin Utlysning, søknad, saksfremlegg, søknad om endring, faglig rapport B
B.a.19 Tildele forsknings- og utviklingstermin - oppgjør Oppgjørsskjema K 10 år
B.a.20 Administrere program for å utvikle unge forskere Saksfremlegg, kursplan, informasjon til fagmiljøer, evaluering B
B.a.21 Opprette og administrere forskerskole Konsortiumavtale, kontrakt, tildelingsbrev, budsjett, søknad om finansiering, oppnevning av styre, midtveisevaluering, framdriftsrapport B
B.b.01 Forskningsprosjekt Forvalte og tildele forskningsmidler Saksfremlegg, informasjon til fagmiljøer B
B.b.02 Forvalte og tildele interne forskningsmidler Saksfremlegg, utlysning, evaluering B
B.b.03 Forvalte prosjektsamarbeidsavtaler Avtale, Non-disclosure Agreement, referat, revidert/fornyet avtale B
B.b.04 Søke om midler til og administrere Senter for fremragende forskning Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse B
B.b.05 Søke om midler til og administrere Senter for forskningsdrevet innovasjon Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse B
B.b.06 Søke om midler til og administrere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansiør og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport B
B.b.07 Søke om midler til og administrere EU-finansierte prosjekter Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansiør og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport B
B.b.08 Søke om midler til og administrere andre eksternt finansierte prosjekter Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansiør og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport B
B.b.09 Innhente godkjenning (regionale komiteer (REK)/Datatilsynet/Personvernombudet mv.) Søknad, godkjenning B
B.b.10 Innhente tillatelse eksternt (innsamling av data mv.) Samtykke fra forsøkspersoner, trekk av samtykke K Ved prosjektets avslutning
B.b.11 Gjennomføre internt finansiert forskningsprosjekt Periodisk faglig og økonomisk rapportering, sluttmelding, rapport, videre planer B
B.b.12 Utføre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter, svar på anbud, vurdering, kontrakt/tildelingsbrev, godkjenning av kontrakt, budsjett, forlengelse, rapport B
B.b.13 Håndtere forskningsdata Prinsipper og retningslinjer for håndtering av forskningsdata, datahåndteringsplan B
B.b.14 Gjøre forskningsetiske vurderinger Oppnevning, lovpålagt opplæring, juridisk rådgivning, vurdering B
B.b.15 Håndtere avvik og behandle forskningsetiske brudd Varsel, melding om uønskede medisinske hendelser, referat, saksfremlegg, innstilling, klage, ekstern kildeinformasjon, juridisk rådgivning B
B.b.16 Rapportere forskningsresultater Rapport, forskningsmelding, deliverables B
B.c.01 Forskningsstøtte Veilede og informere Spesialisert veiledning, opplæringsopplegg B
B.c.02 Rapportere til nasjonalt forskningsinformasjonssystem (Cristin) Publikasjonsliste, godkjenning fra fagmiljø, evaluering av publikasjonsform, revidert/godkjent liste, nominering av publiseringskanaler til opprykk B
B.c.03 Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur Utlysning av midler, bevilgning, administrere og vedlikeholde forskningsanlegg og laboratorier, administrere og vedlikeholde utstyr og databaser, tillatelser, evaluering, søkerstøtte, søknad, prosjektbeskrivelse, lisens B
B.c.04 Publisere forskning Søknad om støtte til publisering, vitenskapelig publikasjon, fagfellevurdering B
B.c.05 Publisere forskning - driftsoppgaver Språkvask, korrektur, publiseringsbonus K 5 år
B.c.06 Følge opp politikk for åpen vitenskap Publisering, søknad om midler, tildeling, institusjonens tidsskrifter B
B.c.07 Følge opp politikk for åpen vitenskap - driftsoppgaver Refusjon av publiseringskostnader K 5 år
B.d.01 Forskningsrettigheter og kommersialisering Kommersialisere forskningsresultater Avtale, Disclosure of Invention, oppfinneravtale, lisensavtale, bedriftsetablering B
B.d.02 Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale Referat, avtale, rapport B
B.d.03 Forvalte interne virkemidler for innovasjon Utlysning, jury, tildelingsbrev, rapport B
B.d.04 Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid Programplan, utlysning, jury, tildelingsbrev, referat, rapport, evaluering, avtale B
B.d.05 Følge opp politikk for immaterielle rettigheter Registrering av opphav til forskningsideer, registrering av innmeldte forskningsideer, bedriftsetablering, copyright, Disclosure of Invention, lisensavtale, oppfinneravtale B
B.d.06 Søke patent Søknad, oversikt over patentsøknader, meddelt patent B
B.d.07 Støtte studentinnovasjon Søknad, tildeling, rapport B
C.a.01 Utdanning Utdanningsstrategi og -kvalitet Akkreditere og opprette studietilbud Søknad, studieplan, emneplan, emnebeskrivelse, samarbeidsavtale, vurdering B
C.a.02 Revidere studietilbud Revidert emnebeskrivelse, revidert studieplan, revidert emneplan, ny utdanningsplan/ emnekombinasjon B
C.a.03 Reakkreditere studietilbud Vurdering/redegjørelse av akkrediteringskrav B
C.a.04 Legge ned studietilbud Begrunnelse B
C.a.05 Fastsette studieportefølje og opptaksrammer Bestillingsbrev, forslag om endringer, orientering om vedtak B
C.a.06 Følge opp evaluering av studietilbud Rapport, student- og kandidatundersøkelse, programrapport, emnerapport, oppfølgingsplan/tiltaksplan B
C.a.07 Administrere ordninger for arbeidsrelevans Avtale B
C.a.09 Følge opp varsel om læringsmiljø Varsel, dokumentasjon, tiltak, svar til varsler, sluttrapport B
C.a.10 Følge opp tilsyn Tilsynsrapport, oppfølging av anbefalinger og vedtak B
C.a.11 Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid Egenvurderinger, dialogmøter, rapport fra ekstern fagfelle, kvalitetsdialog, oppnevning ekstern fagfelle, tiltaksliste, kvalitetsmelding, plan for periodisk evaluering, handlingsplan for læringsmiljø, rapport B
C.a.12 Opprette og administrere Advisory Board Oppnevning, mandat, rapport B
C.a.13 Følge opp rankinger Invitasjon, datainnsending, datavalidering, rapport/kunngjøring K 5 år
C.a.14 Inngå og følge opp utdanningssamarbeid Intensjonsavtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, referat B
C.a.16 Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud Prosjektbeskrivelse, oppdragsavtale, budsjett, godkjenning B
C.a.17 Administrere mentorordning for studenter Planlegging, evaluering, opplæringsopplegg B
C.a.18 Administrere meritteringsordning for undervisere Kriterier, oppnevning av komité, utlysning, søknad, intervju, innstilling, kunngjøring B
C.a.19 Administrere interne konkurransearenaer Utlysning, søknad, vurdering, innstilling, tildeling B
C.a.20 Søke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse B
C.a.21 Søke om eksterne midler til utdanningsprosjekter Søkerstøtte, søknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, kommunikasjon med finansiør og samarbeidspartnere, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse B
C.a.22 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter Utlysning, søknad, tildeling, rapport B
C.a.23 Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner Avtale om studentutveksling, avtale om lærerutveksling, avtale om praksisutveksling, referat, revidert/fornyet avtale B
C.a.24 Forvalte Erasmus + Utlysning av midler, tildeling fra direktorat, rapport, søknad om Erasmus-charter, finansieringsplan fra direktorat, kontrakt B
C.a.25 Forvalte internasjonale partnerskaps- og stipendprogram (utenfor Erasmus+) Utlysning av midler, tildeling, søknad, finansieringsplan, kontrakt B
C.a.26 Følge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk Referat, saksfremlegg, rapport B
C.a.27 Følge opp samarbeid med studentorganisasjoner Retningslinjer, forvaltning, referat, utlysning av midler, søknad om midler B
C.a.28 Administrere studentombudsordning Mandat, årsrapport B
C.b.01 Opptak Administrere opptakskomiteer Oppnevning, referat K 5 år
C.b.02 Fastsette tilbudstall Dialog med fagmiljø, stipulering, overbooking K 5 år
C.b.03 Gjennomføre lokalt opptak Utlysning, søknad, dialog med fagmiljø, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, tildeling av studierett, supplering og etterfylling av studieplasser, klage K 5 år
C.b.04 Gjennomføre lokalt opptak - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.05 Gjennomføre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM) Innmelding av studier og opptaksrammer, utlysning, søknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, tildeling av studierett, supplering og etterfylling av studieplasser, klage K 10 år
C.b.06 Gjennomføre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM) - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.07 Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver Søknad, ferdighetsprøve, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, klage K 10 år
C.b.08 Gjennomføre opptak til studier med opptaksprøver - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.09 Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier Utlysning, søknad, intervju, porteføljemappe, spilleprøve, prøve teori/gehør, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, klage K 10 år
C.b.10 Gjennomføre opptak til utøvende og skapende studier - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.11 Gjennomføre opptak til ph.d.-program Søknad, vurdering fra opptakskomité, innstilling, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, opptaksavtale, ph.d.-avtale, kontrakt for nærings- og offentlig ph.d., klage B
C.b.12 Gjennomføre opptak til ph.d.-program - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.13 Gjennomføre opptak til etter- og videreutdanning Utlysning, søknad, kontrakt, tildeling av studierett, deltagerliste K 5 år
C.b.14 Gjennomføre opptak til spesialistutdanning Søknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, klage K 10 år
C.b.15 Gjennomføre opptak til spesialistutdanning - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.16 Gjennomføre opptak til forskerskole Søknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, klage B
C.b.17 Gjennomføre opptak til forskerskole - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.18 Gjennomføre opptak til talentutviklingsprogram Søknad, validering av utdanning, tildeling av stipend K 10 år
C.b.19 Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist Søknad, klage K 2 år
C.b.20 Behandle søknad om dispensasjon fra søknadsfrist - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.b.21 Behandle søknad om reservasjon av studieplass Søknad K 5 år
C.b.22 Håndtere politiattest Politiattest, supplerende informasjon K 2 år
C.b.23 Trekke studier fra årets opptak Søknad, eventuelt trekk B
C.b.24 Gjennomføre overgang mellom studieprogram (lokalt) Utlysning, søknad K 5 år
C.b.25 Gjennomføre overflytting mellom institusjoner Søknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnemål, tildeling av studierett, klage K 10 år
C.c.01 Undervisning og læringsaktiviteter Planlegge undervisning Bemanningsplan, undervisningsopplegg, utstyrsregister K 10 år
C.c.02 Lage timeplaner Timeplandata, dialog med fagmiljø, opprette undervisningsaktiviteter, opprette undervisningsenheter, opprette kull/klasser, revidert timeplan, publisert timeplan K 10 år
C.c.03 Behandle oppmelding til undervisning Undervisningsmelding, rangering K 2 år
C.c.04 Utarbeide og tilgjengeliggjøre oversikt over læringsressurser Litteraturliste, andre læringsressurser (film, opptak av forelesning mv.) B
C.c.05 Bestille kompendier Innholdsfortegnelse, klarering for bruk av kilder B
C.c.06 Innhente og dokumentere samtykke ved opptak av undervisning Samtykkeerklæring K 15 år
C.c.07 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter Innlevert oppgave, gjennomført aktivitet, oppmøteliste, avtale om spesialpensum, varsel om fare for underkjenning, søknad om utsettelse, søknad om gjentak, klage K 5 år
C.c.08 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.c.09 Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter Søknad, dokumentasjon, klage K 10 år
C.c.10 Behandle søknad om fritak fra obligatoriske læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.c.11 Behandle korttidsfravær fra obligatorisk undervisning og andre læringsaktiviteter Søknad K 2 år
C.c.12 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter Plagiatkontroll, melding K 10 år
C.c.13 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.c.14 Inngå og følge opp avtaler med praksissted Budsjett, finansiering, avtale, årlig bestilling av praksisplasser, referat, tildeling av midler til utviklingsprosjekter B
C.c.15 Tilrettelegge praksis Søknad K 2 år
C.c.16 Behandle søknad om alternativt praksissted Søknad K 2 år
C.c.17 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote for praksis Søknad K 2 år
C.c.18 Tildele praksisplass Søknad, kontrakt/praksisavtale K 2 år
C.c.19 Følge opp student i praksis Taushetserklæring, vaksineattest, politiattest, veiledning, vurderingsrapport, midtveisevaluering, søknad om tilgang til systemer, dokumentasjon av aktive studenter K 10 år
C.c.20 Behandle søknad om permisjon fra praksis Søknad, dialog med praksissted, klage K 10 år
C.c.21 Behandle søknad om permisjon fra praksis - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.c.22 Behandle søknad om økonomisk tilskudd under praksis Søknad, vedtak, utbetaling, refusjon K 2 år
C.c.23 Behandle resultat fra praksis Praksisattest, sensur B
C.c.24 Behandle tvil om ikke bestått praksis Vurdering, tiltaksplan, referat, tvilsmelding, rettighetsbrev, varsel om fare for stryk, klage B
C.c.25 Behandle tvil om ikke bestått praksis - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.c.26 Behandle avbrutt/ikke møtt praksis Dialog med student, dialog med praksissted K 5 år
C.c.27 Administrere feltarbeid og tokt Forsikring, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), egenerklæringsskjema K 10 år
C.c.28 Administrere internship Utlysning, kontrakt B
C.c.29 Administrere lab- og verkstedsundervisning/veiledning/øving Godkjent kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) K 10 år
C.c.30 Avklare opphavsrett i henhold til åndsverkloven Studentarbeid, patent B
C.d.01 Oppfølging av studenter og ph.d.-kandidater Følge opp studenter ved semesterstart Oversikt over aktiviteter for studiestart K 2 år
C.d.02 Behandle søknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart Søknad, innvilgelse, vedtak om inndratt studierett, klage K 5 år
C.d.03 Behandle søknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.04 Tildele stipend/økonomisk støtte til studenter Utlysning, søknad, tildeling K 5 år
C.d.05 Behandle refusjoner av og fritak for semesteravgift Kvittering for betalt semesteravgift ved annen institusjon, kvittering for betalt studieavgift (etter- og videreutdanning), refusjon av beløp til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), klage K 5 år
C.d.06 Bekrefte studentstatus Forespørsel, samtykkeerklæring, bekreftelse K 2 år
C.d.07 Oppnevne veileder for student Veiledningsavtale K 10 år
C.d.08 Tilrettelegge studiehverdagen Søknad, dokumentasjon, kartlegging/ vurdering, kontrakt med studiekontakt, klage K 10 år
C.d.09 Tilrettelegge studiehverdagen - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.10 Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse Søknad, dokumentasjon, vurdering (faglig og administrativ), oppdatert utdanningsplan, klage K 10 år
C.d.11 Behandle søknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.12 Vedlikeholde studierett og utdanningsplan Forhåndsvarsel (tap/ inndragning av studierett, forsinket progresjon), dokumentasjon, veiledning/ progresjonssamtale, søknad om endring av kull/utvidet studierett, søknad om endring av studieprogram, sluttmelding, avslutning ved bortgang, oppdatert utdanningsplan K 10 år
C.d.13 Behandle søknad om godkjenning av prosjektoppgave Prosjektbeskrivelse, oppnevning av veileder, tildeling av økonomisk støtte B
C.d.14 Gi karriere-, gjennomførings- og studieveiledning Kurstilbud, referat fra veiledning K 2 år
C.d.15 Behandle søknad om gyldig forfall Søknad, klage K 2 år
C.d.16 Behandle søknad om gyldig forfall - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.17 Behandle søknad om permisjon Søknad, dokumentasjon, klage K 10 år
C.d.18 Behandle søknad om permisjon - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.19 Behandle søknad om hospitering Søknad, klage K 2 år
C.d.20 Behandle søknad om hospitering - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.21 Behandle politiattest med merknad Politiattest, uttalelse fra student, uttalelse fra institutt, følgebrev fra praksisadministrasjon, klage B
C.d.22 Behandle politiattest med merknad - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.23 Behandle disiplinærsak Dokumentasjon, skriftlig advarsel/ forhåndsvarsel, innstilling til institusjonens klagenemnd, klage, oversendelse av klage til Felles klagenemnd, utestengning, tap av eksamensrett, politianmeldelse B
C.d.24 Behandle skikkethetssak Tvilsmelding, vurderingssamtale, saksutredning, utvidet veiledning, innstilling til skikkethetsnemnd, klage B
C.d.25 Behandle skikkethetssak - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.26 Behandle skikkethetssak - behandle i Felles klagenemnd Oversendelse B
C.d.27 Følge opp studenter etter uønsket hendelse Større ulykker/terrortrusler/fysisk eller psykisk skade mv., forsikring, informasjon, registrere studentdata B
C.d.28 Følge opp påkrevet vaksinering av studenter Registrere i nasjonalt vaksineregister K 2 år
C.d.29 Søke om lisens, studentlisens eller autorisasjon for helsepersonell Søknad til Helsedirektoratet B
C.d.30 Informere om studentboligordninger Avtale med studentsamskipnaden, kunngjøring K 2 år
C.d.31 Følge opp innreisende utvekslingsstudenter Søknad, dokumentasjon, nominasjon, Learning Agreement, stipendutbetaling, endring av Learning Agreement, avslutning av utvekslingsopphold K 5 år
C.d.32 Følge opp utreisende utvekslingsstudenter Søknad, nominasjon, forhåndsgodkjenning av emner, opptaksbrev, godkjenning, Grant Agreement, utreiseinformasjon, stipendutbetaling, stipendavtale, Learning Agreement, bekreftet opphold, studentrapport (Mobility Tool), registrering i online linguistic support, tilleggsavtale/samtykke, studentrapport K 10 år
C.d.33 Behandle søknad om internship for innreisende og utreisende utvekslingsstudenter Learning Agreement Internship, stipendavtale, rapport, Confirmation K 10 år
C.d.34 Følge opp studenter under Students at risk-ordningen Dokumentasjon B
C.d.35 Administrere reservasjon av boliger for utenlandske studenter Avkreftelse (ikke møtt), antallsoversikt K 2 år
C.d.36 Følge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter Dialog med Utlendingsdirektoratet og politiet, progresjonsrapport, søknad om forlenget studieopphold, uttalelse/ vurdering K 15 år
C.d.37 Oppnevne veileder for ph.d.-kandidat Veiledningsavtale, endring av veileder B
C.d.38 Følge opp framdriftsrapporter for ph.d.-kandidat Framdriftsrapport K 10 år
C.d.39 Gjennomføre midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Midtveisevaluering, oppfølgingsbrev K 10 år
C.d.40 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat Søknad, dokumentasjon, klage B
C.d.41 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.-kandidat - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.d.42 Behandle forespørsel om å fortsette på ph.d.-program uten stipendiatstilling/finansiering Oppsigelse av stipendiatstilling, utløp av ansettelsesperiode B
C.d.43 Behandle melding om avslunting av ph.d.-program før oppnådd grad Utskriving, oppsigelse av stipendiatstilling, utløp av ansettelsesperiode B
C.e.01 Vurdering Utarbeide eksamensoppgave og sensorveiledning Eksamensoppgave, sensorveiledning, B
C.e.02 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering Kontroll av gjentaksmulighet, kontroll av forkunnskapskrav, oppmelding K 2 år
C.e.03 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering for privatist Søknad K 5 år
C.e.04 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering Søknad, dokumentasjon, vurdering (faglig og administrativ), tiltak, klage K 15 år
C.e.05 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.06 Oppnevne sensor Forespørsel, oppnevning, taushetserklæring, oppnevning av kommisjon, oppnevning av kontrollkommisjon, oppnevning av klagekommisjon B
C.e.07 Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav Søknad, klage K 5 år
C.e.08 Behandle søknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.09 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote Varsel om sletting av eksamensoppmelding, påminnelse, purring, søknad, klage K 10 år
C.e.10 Behandle søknad om dispensasjon fra gjentakskvote - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.11 Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist Søknad, klage K 10 år
C.e.12 Behandle søknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.13 Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt Søknad, klage K 10 år
C.e.14 Behandle søknad om alternativt vurderingstidspunkt - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.15 Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering Søknad, klage K 10 år
C.e.16 Behandle søknad om utsatt eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.17 Administrere ekstern eksamensavvikling Oversikt over eksterne steder, søknad, klage K 5 år
C.e.18 Administrere ekstern eksamensavvikling - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.19 Gjennomføre eksamen/vurdering Kontroll av eksamenskollisjoner, publisering av eksamensdatoer, eksamensplan, oppmøteliste, besvarelse K 5 år
C.e.20 Gjennomføre eksamen/vurdering for utøvende og skapende studier Oversikt, forestilling/utstilling mv., program, plan for gjennomføring, avtale om bruk av lokale, annonsering B
C.e.21 Administrere begrunnelse og sensur Sensurprotokoll, endringsprotokoll, vurderingsprotokoll for vitenskapsteori og forskningsmetode, begrunnelse for karakter, kontrollsensur med besvarelse B
C.e.22 Behandle innlevert master- og bacheloroppgave Melding om oppgave, kontrakt, konfidensialitetsskjema, avtale om spesialpensum, oppgave, vurdering, publisering B
C.e.23 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering Klage, tilsvar fra eksamensadministrator, tilsvar fra eksaminator, tilsvar fra sensor K 5 år
C.e.24 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.e.25 Behandle klage på sensur/eksamenskarakter Klage, ny sensur, tredjegangs behandling ved karakteravvik, endelig sensur, trekk av klage K 5 år
C.e.26 Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering Plagiatkontroll, sensorrapport, rapport fra eksamensvakt, redegjørelse/ uttalelse fra student, referat, orientering om oversendelse til klagenemnd, oversendelse til institusjonens klagenemnd, orientering om at sak frafalles, annullert eksamensresultat, oppdatert RUST-database, vedtak om eksamens- og undervisningsforbud B
C.f.01 Grad og vitnemål Tildele grad og kvalifikasjon Malverk, gradfangst, vitnemålsgrunnlag, vitnemål og kvalifikasjon, Diploma Supplement B
C.f.02 Behandle søknad om sluttvurdering (utøvende og skapende studier) Søknad, utstilling, konsert/forestilling, refleksjonsnotat B
C.f.03 Behandle søknad om vurdering av ph.d.-avhandling Søknad, medforfattererklæring, avhandling B
C.f.04 Behandle errataliste Errataliste (feilliste, endringsliste) B
C.f.05 Bedømme ph.d.-avhandling Oppnevning av bedømmelseskomité, habilitetserklæring, innstilling, vedtak om omarbeiding, klausulering, merknad, underkjenning, klage B
C.f.06 Gjennomføre prøveforelesning og disputas Oppnevning av opponenter, prøveforelesningstema, pressemelding, godkjenning av prøveforelesning, godkjenning av disputas, bekreftelsesbrev, dokumentasjon av oppnådd grad B
C.f.07 Bedømme avhandling/ kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat Oppnevning av bedømmelseskomité og uavhengige sakkyndige, habilitetserklæring, innstilling, vedtak om omarbeiding, klausulering, merknad, underkjenning, klage B
C.f.08 Behandle klage på underkjennelse av ph.d.-avhandling/ kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat i klagenemnd Institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak B
C.f.09 Tildele ph.d.-grad (kreering) Vitnemål og diplom, doktorgradstildeling, kreering B
C.f.10 Behandle søknad om bruk av beskyttet tittel Søknad B
C.f.11 Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter utstedt ved egen institusjon Henvendelse, verifisering, samtykkeerklæring K 5 år
D.a.01 Formidling Faglig formidling Arrangere fagkonferanser/-seminarer Budsjett, program, grafisk materiell, kontrakt, plan, finansiering, publikasjon, abstract, rapport B
D.a.02 Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag Forespørsel fra ekstern virksomhet, henvendelse til ekstern virksomhet, avtale, formidlingsplan B
D.a.03 Formidle i medier Intervju, kronikk, foredrag, populærvitenskapelig formidlingsmateriale, samtykke og rettighetshåndtering, publiseringsplan B
D.a.04 Registrere publikasjon Publikasjonsregistrering i nasjonalt register B
D.b.01 Kommunikasjon og samfunnskontakt Utarbeide kommunikasjonsplan Forslag, plan B
D.b.02 Holde kontakt med redaksjoner Intern fagekspertliste, pressekontakt, presseinvitasjon, pressemelding B
D.b.03 Overvåke medieomtale Statistikk, analyse, rapport B
D.b.04 Holde samfunns- og næringslivskontakt Kontaktregister, handlingsplan, samarbeidsavtale, referat B
D.b.05 Samarbeide med kulturaktører Forespørsel fra ekstern virksomhet, henvendelse til ekstern virksomhet, sponsoravtale B
D.b.06 Håndtere publikumshenvendelser Bruk av media, avtale om privat fotografering/filming K 5 år
D.b.07 Utvikle og vedlikeholde grafisk profil og materiell Avtale, kontrakt, samtykke og rettighetshåndtering, profildokument B
D.b.08 Håndtere profileringsmateriell Avtale, budsjett, bestillingsrutine K 5 år
D.b.09 Dele ut æresdoktorat Nominasjon, offentliggjøring, utdeling B
D.b.10 Lage arrangement Prosjektplan, markedsføringsplan, produksjonsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), program, grafisk materiell, deltakerliste, avtale, sikkerhetsdokumentasjon, budsjett, invitasjon, rapport B
D.b.11 Drive alumnivirksomhet Alumniregister, kommunikasjon til alumni B
D.b.12 Gjennomføre markedsføringstiltak Strategi og kanalvalg, målgruppevalg, plan for gjennomføring, markedsføringsmateriell B
D.b.13 Tildele pris Utlysning, nominasjon, innstilling, utdeling B
D.b.14 Formidle til skoler Undervisningsopplegg, undervisningmateriell, avtale om besøk, markedsføring av formidlingsopplegg B
D.b.15 Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og støtte Informasjon om kurs, opplæringsopplegg og veiledning for tale/presentasjon/innlegg, mal for kommunikasjonsaktivitet K 5 år
D.b.16 Rekruttere studenter Aktivitetsplan, budsjett, markedsføringsgrunnlag, materiell, samtykke og rettighetshåndtering, avtale om besøk, avtale om deltakelse på eksternt arrangement, opplegg for studentambassadører B
D.b.17 Markedsføre og selge etter- og videreutdanningstilbud Strategidokument, handlingsplan, budsjett, salgsplan B
D.b.18 Lage semesterstartsarrangement Invitasjon, samarbeidsavtale, opplæringsopplegg, fadderopplegg, korrespondanse med linjeforeninger K 5 år
D.c.01 Utstillinger og forestillinger Utarbeide strategi for utstillinger og forestillinger Strategidokument B
D.c.02 Utvikle og produsere utstilling og forestilling Budsjett, utstillings-/forestillingsproduksjon, markedsføringsplan, konsept, prosjektplan, avtale, gjenstandsutvalg og -innlån, grafisk materiell B
D.c.03 Formidle utstilling og forestilling Avtale om besøk, plan for omvisning, arrangementsplan, besøksstatistikk B
D.c.04 Leie ut utstilling/objekter Leieavtale, budsjett, håndteringsplan, tilstandsrapport, vedlikeholdsplan, turnéplan, forsikring, transport, tollbehandling, mottaksrapport B
E.a.01 Museum og samling Samlingsforvaltning Utarbeide samlingsstrategi Strategi for innsamling og forvaltning, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), årsplan, referat, evaluering, rapport, samlingsplan, prioritering og beredskapsplan, flytting deaksesjon, kassering, statistikk, rapport B
E.a.02 Utarbeide samlingsstrategi for bibliotek Handlingsplan, plan for bevaring og kassering B
E.a.03 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for bibliotek Rutine, kvalitetspolitikk B
E.a.04 Kuratere samlinger Inntaksvurdering, katalogisering, vurdering av tilstand/skade, vurdering av kassasjon/avhending B
E.a.05 Motta objekt til samlingene Funnskjema, bekreftelse på mottak, prosjektavtale, analyse, dokumentasjon, kartavmerking, mottak av innleveringspliktige gjenstander, deponeringsavtale, artsidentifisering og -navngivning, feltinnsamling, aksesjon, kvittering, takkebrev, diplom, finnerlønn B
E.a.06 Administrere flytting av gjenstander over landegrenser Repatriering, eksporttillatelse, importtillatelse, rådgivning til Tollvesenet B
E.a.07 Vedlikeholde og konservere objekter Konserveringsrapport, oversikt over objekter, sikrings- og bevaringsdokumentasjon, analyser, klimalogger, forebyggingstiltak, avtale med bokbinder B
E.a.08 Rapportere Tilstandsrapport for lokaler/magasiner B
E.a.09 Administrere analyser Behandling og vedtak, vurdering av klausulering, analyse og uttak av prøver, rapport, analyseresultater B
E.a.10 Administrere gave og donasjon Donasjonsliste, aksesjon, donasjon av utstillings- og undervisningsrekvisita, søknad og tillatelse til donasjon av gjenstander som er ulovlige i Norge, donasjonsavtale B
E.a.11 Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger Innlånsavtale, retur av innlån, søknad om utlån, forsikring, utlånsstatistikk, avtale, skjema, tilstandsrapport, eksport- og importtillatelse B
E.a.12 Forvalte universitetsmuseenes samarbeidstiltak UniMus, samarbeidsavtale, arkitektur/ oppgradering, handlingsplan, innkalling, referat, kvalitetssystem, kvalitetssikring/ utvikling/ daglig drift av samlingsdatabaser, referat fra fag- og ekspertgruppe B
E.a.13 Gi adgang til gjesteforskere Adgangsskjema, korrespondanse K 5 år
E.a.14 Administrere vedlikehold og konservering Plan for bevaring av eldre samlinger B
E.a.15 Utføre paleontologiske utgravninger Søknad om tillatelse, tillatelse, budsjett, sponsoravtale, rapport B
E.b.01 Kulturminneforvaltning Koordinere og delta i nasjonale komiteer Innkalling, referat, drøfting B
E.b.02 Rapportere til departement og direktorat Bestilling, rapport B
E.b.03 Sikre og ivareta kulturminner Søknad til Riksantikvaren, rapport til Riksantikvaren, innlevering av funn, innspill til sikringsprosjekter B
E.b.04 Behandle areal- og utbyggingssaker og utføre arkeologiske forvaltningsundersøkelser Uttalelse, planbeskrivelse, kartmateriale, vedtak, prosjektplan, budsjett, referat, søknad om dispensasjon, svar med tilråding, vedtak, klage, bestilling av tiltak, §10-vedtak, aksept av §10-vedtak, kontrakt, arkeologiske registreringer/ arkivering i TOPARK, analyse, svar på analyse,rapport B
E.b.05 Administrere arkeologiske forskningsutgravninger Søknad, økonomisk støtte, planlegge feltarbeid, resultater/ dokumentasjon, analyse, konservering, rapport, arkeologiske registreringer/ arkivering i TOPARK B
E.b.06 Administrere arkeologiske sikringsutgravninger Søknad, økonomisk støtte, befaring, fotodokumentasjon, dokumentasjon til bevaringsprogram, analyse, svar på analyse, vedtak, rapport, arkeologiske registreringer/ arkivering i TOPARK, korrespondanse med Riksantikvaren B
E.b.07 Administrere feltundersøkelse Prosjektplan, dokumentasjon, HMS-dokumentasjon, referat, søknad om finansiering, kontrakt, budsjett, innmåling, proveniens, tillatelse, rapport B
E.b.08 Behandle brudd på Lov om kulturminner Anmeldelse, utarbeide kostnadsoverslag for erstatningssum B
E.b.09 Gi kulturminnefaglige råd Uttalelse, rådgivning, uforpliktende kostnadsoverslag, uforpliktende kalkyle på utgravning, uforpliktende kostnadskalkyle til tiltakshaver før utgravning B
E.b.10 Utføre arkeologiske forundersøkelser (kulturminner under vann) Søknad om tiltak, arealplan, vurdering, befaring, rapport B
E.c.01 Naturforvaltning Behandle areal- og utbyggingssaker Uttalelse, planbeskrivelse, kartmateriale, vedtak, prosjektplan, budsjett, referat B
E.c.02 Administrere feltundersøkelse Søknad, kontrakt/avtale, budsjett, prosjektplan, dokumentasjon, rapport, HMS-dokumentasjon, referat B
E.c.03 Gi naturområdefaglige råd Rådgivning B
E.c.04 Sikre og ivareta naturområder Geologisk rådgivning ved byggeprosjekt, faglig rådgivning ved naturkriminalitet, vurdering av politibeslag, søknad om midler, dokumentasjon, statistikk, rapport B
E.d.01 Samlingsforvaltning - spesialsamlinger og depotarkiv Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) Forespørsel/henvendelse, forsikring, oversendelsesbrev, kontrakt/avtale, tillatelse, rådgivning/veiledning, søknad om tilgang til taushetsbelagt eller klausulert materiale, taushetserklæring, samtykkeerklæring, B
E.d.02 Forvalte bibliotek- og arkivmateriale Forespørsel/henvendelse vedr deponering/ donasjon/ avlevering, takkebrev, referansetjenester og veiledning, vurdering av historisk verdi, kvittering, kontrakt for donasjon/ avlevering / deponering, aksesjon, katalog, digitalisering, tilgjengeliggjøring, konservering B
E.d.03 Vurdere begjæring om partsinnsyn og innsyn for forskningsformål Innsynsbegjæring, dokumentasjon, tillatelse fra arkivskaper/-eier, vedtak, klage, kontrakt, taushetserklæring, samtykkeerklæring B
E.d.04 Vedlikeholde og kvalitetssikre aktørregister Føre i aktørregister B
E.d.05 Samarbeide med fagmiljø innen bibliotek og arkiv Invitasjon, deltakelse B

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!